Mikołaj Zembrzycki

-

Zembrzycki Mikołaj (zm. przed 13.03.1512 r.) – ksiądz, pleban w Wadowicach

Ks. Mikołaj Zembrzycki został ustanowiony proboszczem w Wadowicach i Woźnikach przez biskupa krakowskiego Fryderyka Jagiellończyka w 1498 r. jako kandydat zgłoszony przez cystersów mogilskich, mających prawo patronatu nad parafią. Początkowo kościół wadowicki był filią parafii w Woźnikach, w której rezydował pleban. W dokumencie biskupim kościół wadowicki jest jednak wymieniony jako parafialny – “ecclesia parochialis”. Najpewniej znaczenie miasta nad Skawą w ostatnich dziesięcioleciach XV w. wzrosło na tyle, że pleban przeniósł się z Woźnik do Wadowic. Nazwisko plebana Zembrzyckiego jest poświadczone w aktach biskupich z 1500 r.

Egzekutorami testamentu ks. Zembrzyckiego, który zmarł przed 13.03.1512 r. byli plebani Jan z Kleczy i Paweł z Paczółtowic.

Bibliografia:

J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 51.

A. Nowakowski, Dzieje miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, s. 34.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 286.