Mikołaj Wrzaszkowicz

- 1614

Wrzaszkowicz (Wrzaskowicz) Mikołaj (zm. 1614 r.) – ksiądz, proboszcz w Wadowicach

Urodził się w Wadowicach. Zanim objął funkcję plebana wadowickiego kościoła pw. Wszystkich Świętych był dziekanem zatorskim. Proboszczem w Wadowicach został w 1593 r. (lub wcześniej) – świadczą o tym wzmianki dotyczące zakupu roli na utrzymanie organisty, a także o prebendzie altarii św. Anny.

Sytuację wadowickiego kościoła w czasie sprawowania funkcji jego gospodarza przez ks. Wrzaszkowicza przedstawiają protokoły z wizytacji, które odbyły się w latach 1598 i 1602.

Kościół pw. Wszystkich Świętych był murowaną świątynią składającą się z prezbiterium i bocznych kaplic. W ołtarzu głównym znajdował się obraz Wszystkich Świętych a w ołtarzach bocznych obrazy ich patronów – św. Anny i św. Mikołaja. Ołtarz św. Anny ufundowany został w 1546 r. na mocy testamentu wadowickiego kowala Jana Służbiczki. Prawo patronatu nad nim, czyli przywilej mianowania jego altarysty („ołtarznika”) mieli miejscy radni. Z altarią związana była prebenda, czyli uposażenie dla duchownego opiekującego się ołtarzem. W Wadowicach był to dom z ogrodem, położony obok cmentarza otaczającego kościół i drogi prowadzącej do szpitala. Prebendariuszem altarii św. Anny był na przełomie XVI i XVII w. ks. Wrzaszkowicz (wzmianki o tym pochodzą z 1593 i 1600).

Parafia obejmowała swoim zasięgiem w tym czasie Wadowice, Jaroszowice, Ponikiew, Zawadkę, Gorzeń, Tomice i Roków. Uposażenie plebana stanowiła dziesięcina z 10 ról mieszczańskich oraz pól chłopskich w Tomicach i Rokowie. Własnością parafii były także staw i sadzawki na pograniczu Choczni i Jaroszowic. Na utrzymanie organisty Mikołaj Wrzaszkowicz kupił rolę w mieście od Andrzeja Brandysa. Dom plebana, otoczony ogrodem, znajdował się w pobliżu kościoła.

Ks. Mikołaj Wrzaszkowicz zmarł 27 maja 1614 r. i został pochowany w kościele parafialnym. Na jego płycie nagrobnej znajdował się następujący napis:

Pleban Wadowski, Radocki, Dziekan Zatorski, który za żywota swego na Chwałę Bożą legował do fundacyi Ołtarza S. Anny w kościele Wadowickim Złotych półtora sto, na Spital Wadowski Złotych Sto. Umarł R. P. 1614, dnia 27 Maja.

Na plebani zachował się portret Mikołaja Wrzaszkowicza.

Bibliografia

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach

Liber Presbyterorum et Memorabilum Parochie Wadowic

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 73.

A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice, Kraków 1985.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 276.

Marcin Witkowski