Józef (Alfons Maria) Mazurek

1891 - 1944

Mazurek Józef, w zakonie Alfons Maria od Ducha Świętego (1891-1944), karmelita bosy, męczennik, błogosławiony Kościoła.

Ur. 1 marca 1891 r. we wsi Baranówka k. Lubartowa na Lubelszczyźnie w rodzinie rolniczej, w 1903 r. przybył do alumnatu karmelitów bosych w Wadowicach i do 1908 r. uczęszczał do wadowickiego gimnazjum, po czym wstąpił w Czernej k. Krzeszowic do zakonu. W 1909 r. złożył śluby zakonne. Teologię studiował w Krakowie, a po wybuchu I wojny światowej w Linzu i Wiedniu, gdzie w 1916 r. przyjął świecenia kapłańskie. Pracował przez rok w klasztorze wiedeńskim, następnie w Czernej i w Krakowie. We wrześniu 1920 r. przybył do klasztoru w Wadowicach, mianowany dyrektorem niższego seminarium karmelitów bosych. Był nim przez 10 lat. Poszerzył pomieszczenia szkoły dobudowując nowe skrzydło klasztoru, z obszernymi klasami, salą rekreacyjną i gimnastyczną oraz sanitariatami. Dbał o integralną formację wychowanków, zatrudniając w szkole kwalifikowanych nauczycieli i poddając ją, jakkolwiek prywatną, pod nadzór wizytatorów Kuratorium z Krakowa i realizując państwowy program nauczania dla szkół średnich. Promował sport, urządzając dla szkoły boisko sportowe, organizował dla uczniów wycieczki krajoznawcze, promował inicjatywy kulturalno-religijne i patriotyczne. Podczas jego posługi prawie 50. uczniów szkoły wstąpiło po jej ukończeniu do zakonu.

Oddany bez reszty szkole, M. nie wyłączał się też z życia klasztoru i prowincji zakonnej. W 1924 r. został wybrany członkiem zarządu prowincji (definitorem). W latach 1925 i 1926 brał udział w kapitułach generalnych zakonu w Rzymie. Głosił kazania w wadowickim kościele klasztornym. Uzdolniony muzycznie prowadził też chór ubogacający uroczystości kościelne.

W 1930 r. M. został wybrany przeorem klasztoru w Czernej i pracował tam do swej męczeńskiej śmierci. Był dobrym organizatorem życia wspólnotowego zakonników i takimż gospodarzem. Doprowadził do położnego w lesie klasztoru wodę i prąd. Przy alei prowadzącej do klasztoru wybudował kaplice św. Anny i św. Jana Chrzciciela. Dbał o duszpasterstwo w klasztornym kościele. Zorganizował chór muzyczny, którego sam był dyrygentem. Głosił konferencje dla zakonników, członków bractwa szkaplerznego, karmelitanek bosych w Krakowie i dla trzeciego zakonu karmelitańskiego na Śląsku. W 1937 r. wydał podręcznik dla tegoż trzeciego zakonu w Polsce (Instrukcje Stowarzyszenia Terezjanów, czyli Trzeciego Zakonu Świeckiego NMP z Góry Karmelu i św. Teresy w Polsce [Kraków]).

Po wybuchu II wojny światowej, mimo niełatwych warunków okupacyjnych, M. jako przeor w Czernej starał się, aby klasztor prowadził regularne ży­cie zakonne; przyjął nadto do siebie kleryków wraz z wykładowcami, zmuszonych do opuszczenia Krakowa, by w Czernej studiowali teologię. Wspomagał rodziny wysiedleńców ze Śląska. Gdy wojna zmierzała ku końcowi, 28 sierpnia 1944 r. został rozstrzelany przez Niemców w Nawojowej Górze, nieopodal Czernej. Nazajutrz pochowano go na czerneńskim cmentarzu klasztornym.

Włączony do grupy 108 męczenników II wojny światowej z rąk niemieckich, 13 czerwca 1999 r. M. został beatyfikowany przez Jana Pawła II w Warszawie. Jesienią 1999 r. jego doczesne szczątki ekshumowano i przewieziono do kościoła karmelitów bosych w Wadowicach, gdzie odbierają cześć jako relikwie w bocznym ołtarzu.

Bibliografia

Furmanik K., Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych prowincji polskiej i prowincji krakowskiej pw. Ducha Świętego 1881-1998, Kraków 1998, s. 113-117.

Gil Cz., Ludzie z wadowickiej Górki, Kraków 2012, s. 89-98.

Gil Cz., Zwyciężyłeś zwycięstwem Boga. Sługa Boży Alfons Maria Mazurek OCD (1891-1944), Kraków 1994,

Gil Cz., Błogosławiony Alfons Maria Mazurek, karmelita bosy, 1891-1944, z grona polskich Męczenników 1931-1945, Kraków 1999.

Maccise K., Wierność i męczeństwo. Świa­dectwo Błogosławionego Alfonsa Marii Mazurka, Kraków 1999.

Pałubska Z., Męczennicy II wojny światowej, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2008, t. XII, k. 684.

Praśkiewicz Sz. T., Alfonso Maria Mazurek. La “forza inerne” del martirio, Monza – Roma 1999.

Praśkiewicz Sz. T., Błogosławiony Alfons Maria Mazurek. Pierwszy beatyfikowany męczennik polskiego Karmelu, w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Ksiega jubileuszowa, red. Cz. Gil, Kraków 2005, s. 429-443.

Praśkiewicz Sz. T., Błogosławiony o. Alfons Maria Mazurek. Męczennicy 1939-1945, Włocławek 2001.

Praśkiewicz Sz. T., Nuevo beato del Carmelo: Alfonso M. Mazurek, Burgos 1999.

Praśkiewicz Sz. T., Wybitniejsi absolwenci wadowickiego gimnazjum z lat 1892-1915 w zakonie karmelitów bosych, w: Wadowickie gimnazjum oraz liceum – znane i nieznane. 150-lecie powstania gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wadowice 2016, s. 104-108.

[Smyrak B.], Ofiara zbrodni. Śp. O. Alfons Maria od Ducha Świętego, karmelita bosy, zamordowany przez Niemców w Nawojowej Górze 28 sierpnia 1944 r., [Kraków 1947].

Świadectwo męczennika. Materiały z Ogólnopolskiego dziękczynienia zakonu karmelitów bosych i archidiecezji krakowskiej za beatyfikację o. Alfonsa Marii Mazurka, Wadowice 13 listopada 1999, Kraków 1999.

Szczepan T. Praśkiewicz (karmelita bosy)