Robert Han (Hahn)

-

Robert Han (Hahn) – c.k. notariusz w Wadowicach, radny miejski

Robert Hahn był c.k. notariuszem miejskim w Wadowicach, swoją kancelarię prowadził w Rynku (według numeracji austriackiej Rynek 157). Kilkakrotnie zasiadał w wadowickiej Radzie Miejskiej.

Han był działaczem społecznym zaangażowanym w różne inicjatywy podejmowane w mieście. Był m.in. członkiem działającego w Wadowicach od 1896 r. Katolickiego Towarzystwa Rolniczo-Zaliczkowego i Towarzystwa Czytelni Urzędniczej – w okresie I wojny światowej i w pierwszych miesiącach niepodległości (do stycznia 1919 r.) był jej prezesem. W marcu 1909 r. Han należał do grona sygnatariuszy „Fundacji Stypendialnej im. Seweryna Artza, dyrektora Gimnazjum w Wadowicach”, z której środków mieli być wspierani finansowo ubożsi uczniowie wadowickiego gimnazjum.

Notariusz zaangażował się w sprawę elektryfikacji Wadowic. Kiedy pod koniec lipca 1905 r. Rada gminna powołała uchwałą specjalną komisję, która miała odpowiedzieć na ofertę wiedeńskiej firmy Jana Holzera dotyczącą zaprowadzenia w mieście elektryfikacji, Han znalazł się w jej składzie. Komisji przewodniczył zastępca burmistrza Jan Dworak, a w jej skład oprócz Roberta Hana wchodzili radni: Izydor Daniel, Michał Gołąmb, Teofil Kluk i Teofil Nartowski, ponadto sekretarz i budowniczy miejski. Wraz z Izydorem Danielem i Szymonem Kornem Han opracował kontrakt, który ostatecznie (po poprawkach) został podpisany 7 września 1905 r. Jego sygnatariuszami z ramienia gminy (zgodnie z Ustawą Gminną z 1889 r.) byli burmistrz Wadowic Jan Iwański, asesor Józef Korn oraz radni: Robert Han i Izydor Daniel. Wiedeńska firma nie wywiązała się jednak z kontraktu i w grudniu 1905 r. podpisano kolejny kontrakt na elektryfikację miasta tym razem z firmą „A. Braun und Comp.” z Wiednia. Wśród jego sygnatariuszy ponownie znalazł się Robert Han.

 

Bibliografia:

M. Drozd, Organizacja i działalność gminy miejskiej w Wadowicach w latach 1866-1914, w: Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i rozwoju miasta, red. nauk. A. Nowakowski, Warszawa 1994.

J. Doroziński, Dziennik, przedmową i przypisami opatrzył G. Studnicki, Wadowice, s. 85.

K. Meus, Elektryfikacja Wadowic w początkach wieku XX. Studium nad rozwojem cywilizacyjnym miasta w okresie autonomii galicyjskiej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 11, 2008, s. 45-65.

K. Meus, “Fundacja stypendyjna imienia Seweryna Arzta, dyrektora Gimnazjum w Wadowicach” – czyli zapomoga dla ubogich uczniów Gimnazjum wadowickiego w latach 1909 – 1918, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 11, 2008, s. 43-48.

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 140, 215, n.

A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 82.

(Marcin Witkowski)