Mikołaj Bielowicz

-

Bielowicz Mikołaj – burmistrz Wadowic

Mikołaj Bielowicz pełnił funkcję burmistrza w latach 1638 – 1642. W tym czasie miasto rozwijało się gospodarczo, mając dopiero przed sobą kryzys spowodowany wojnami szwedzkimi i dotkliwymi obciążeniami podczas trwania działań zbrojnych.

Kwitł handel i rzemiosło koncentrujące się głównie na usługach na rzecz mieszkańców Wadowic i najbliższej okolicy – m.in. szewstwo, rzeźnictwo, płóciennictwo i sukiennictwo. Rzemieślnicy skupieni byli w cechach – w okresie sprawowania funkcji przez Mikołaja Bielowicza swoje organizacje mieli m.in. szewcy (statut z 1607 r.; por. Białorzyt Jan) i rzeźnicy (statut z 1618 r.), dla których w 1638 r. rajcy wyznaczyli na rynku plac pod budowę jatek. W 1642 r. powstał w Wadowicach cech zbiorowy, skupiający bednarzy, kołodziejów, cieśli, snycerzy i siodlarzy. Statut cechu zatwierdził 3 lutego 1642 r. Bielowicz.

Statut regulował wszystkie kwestie związane z zarządem cechu, organizacją życia zawodowego i pozazawodowego jego członków. Cechmistrzem zostawał każdorazowo bednarz albo kołodziej, przy czym gdy funckję starszego cechmistrza obejmował to bednarz stanowisko jego zastępcy musiał pełnić kołodziej i na odwrót. Uczniowie nim zostali czeladnikami musieli odbyć co najmniej 2-letnią praktykę zawodową. Z nauką rzemiosła łączyła się także konieczność uiszczenia swoistego wstępnego, w wysokości beczki piwa, 2 funtów wosku, kwarty gorzałki i opłaty w kwocie 12 groszy. W zakresie życia pozazawodowego członków cechu statut zezwalał czeladnikom “zahulać w gospodzie”, ale tylko w poniedziałki.

Bibliografia

T. Klima, Wadowice. Organizacja miejska i sądownictwo od 1550-1784 r., w: Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1907, Wadowice 1907, s. 26-31.

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 84, 86.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 17.

Marcin Witkowski